Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΣΣΕ 2009

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ αποφασίστηκαν τροποποιήσεις στην εγκύκλιο Ε2 και στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της 27/06/2006.
Συγκεκριμένα:
Στην Εγκύκλιο Ε2
Την αντικατάσταση της 4ης παραγράφου της σελίδας 31 της Εγκυκλίου Ε2 – ωράριο (απόφαση Δ.Σ υπ’ αριθμ. 229/26-09-2006 Θέμα Η.Δ. Νο 3) ως εξής : ..........
Το υπόλοιπο προσωπικό μπορεί να αποχωρεί μετά τη συμπλήρωση επτά τουλάχιστον ωρών εργασίας και ο συμψηφισμός για την κάλυψη των ωρών αυτών θα γίνεται εντός των επόμενων δέκα πέντε ημερών του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου (8:30 – 17:30).
** Η ρύθμιση αυτή εκκρεμούσε από την υπογραφή της σύμβασης
Στην ΕΣΣΕ της 27/06/2009
Την τροποποίηση λεκτικά της παραγράφου 5.5 του άρθρου 2 της από 27/6/2006 ΣΣΕ ως εξής: ..........
«Οι υπαγόμενες στην παρούσα εργαζόμενες, δικαιούνται με αμετάκλητη και εμπρόθεσμη αίτησή τους, να ζητήσουν είτε: α) την χορήγηση επιπλέον αδείας τοκετού με πλήρεις αποδοχές έως ότου συμπληρωθούν πέντε (5) μήνες, είτε β) να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του Ν.3655/2008, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε αυτόν με την οικεία Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 33891/606/07.05/2008.»
** Η ρύθμιση αυτή έγινε μετά από αίτημα του σωματείου σε πρόσφατη συνάντηση με τον
πρόεδρο και σχετικής μας επιστολής (Αρ. Πρωτ.: 157/18-11-2009)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου